Mmmm..... cookies...

11. august 2020

Nul-tolerancepolitik

Brøndby Boligselskabs nul-tolerancepolitik:

Ved nul-tolerancepolitik forstår Brøndby Boligselskab, at proceduren for udsættelse af lejemål skærpes overfor beboere, som bevisligt har foretaget et eller flere af de kriminelle forhold, som omfattes af boligselskabets nul-tolerancepolitik.

Det vurderes i hver enkelt sag, hvorvidt det er muligt at opsige eller ophæve lejemålet uden forudgående advarsel.

Brøndby Boligselskab indførte i 2018 en nul-tolerance overfor følgende kriminelle forhold:

 • Vold mod beboere, ansatte og andre med lovligt ærinde i boligselskabets afdelinger.

   

 • Trusler om vold mod beboere, ansatte og andre personer med lovligt ærinde i boligselskabets afdelinger.

   

 • Røveriske eller anden form for overfald mod beboere, ansatte eller andre med lovligt ærinde i boligselskabets afdelinger.

   

 • Ildspåsættelse og andet groft hærværk, som belaster de enkelte afdelingers økonomi alvorligt.

   

 • Anbringelse af bomber, attrapbomber og lignende, som har til formål at sprede utryghed og angst blandt afdelingernes beboere, ansatte eller andre personer, som gæster afdelingerne.

   

 • Andre særligt grove og uansvarlige overtrædelser af færdselsloven eller straffeloven, som spreder utryghed og angst blandt afdelingernes beboere, ansatte eller andre personer, som gæster afdelingerne.

Politikken indebærer ligeledes, at hvis en beboer udfører handlinger, der er i strid med nul-tolerancepolitikken og samtidig kommer i restance med lejebetalingen, så vil restancesagen fastholdes uanset, at beboeren tilbyder efterfølgende betaling.

Boligselskabets nul-tolerancepolitik finder så vidt muligt også anvendelse overfor beboere, hvis udeboende familiemedlemmer i boligområdet foretager handlinger, som er omfattet af nul-tolerancepolitikken.

Boligselskabets nul-tolerancepolitik fratager ikke selskabet mulighed for at gennemføre husordenssager i relation til andre alvorlige gentagne brud på det almindelige ordensreglement.

Procedure:

Når Brøndby Boligselskab får underretning om en sag, som ligger indenfor boligselskabets nul-tolerancepolitik, forsøger Brøndby Boligselskabs administration på boligselskabets vegne at få aktindsigt i sagen hos politiet.

Der sendes en skrivelse til den implicerede beboer, der gøres opmærksom på, at sagen er omfattet af boligselskabets nul-tolerancepolitik, og at der derfor er søgt aktindsigt, samt at såfremt der falder dom eller bevisbyrden i sagen på anden måde løftes, vil der blive påbegyndt en opsigelses-/ophævelsessag.

Brøndby Boligselskab følger sagen og sikrer, at organisations- og afdelingsbestyrelser orienteres, når der er nyt i denne.

Ender sagen med, at der falder dom, eller bevisbyrden på anden måde kan løftes, påbegyndes en opsigelsessag/ophævelsessag.

Brøndby Boligselskab orienterer Brøndby Kommune om sagen, så snart en udsættelsessag påbegyndes som følge af boligselskabets nul-tolerancepolitik.

Tilsidesættelse af boligselskabets nul-tolerancepolitik:

Såfremt særlige sociale grunde taler herfor, og der forekommer anmodning herom fra de kommunale myndigheder, kan boligselskabets nul-tolerancepolitik tilsidesættes, dog kun hvis der samtidig foreligger en klar aftale om en social indsats fra myndighedernes side, som godtgør, at yderligere brud på nul-tolerancepolitikken ikke vil forekomme. Dette kan kun forekomme efter forudgående aftale med Brøndby Boligselskabs organisations formandskab og forretningsfører.